معلّم جزیره
در هر ملت چراغی است که به عموم افراد نور می دهد و آن معلم است.
26 بهمن 1391 :: 07:45 ب.ظ :: نویسنده : صابری

فارسی

روابط کلمات   کلاس پنجم

1-    آسمان به رنگ آبی مثل درخت است به :

الف) برگ

ب) ریشه

ج) رنگ سبز

د) میوه

2-    نسبت تیر ماه به اردیبهشت مثل امروز است به :

الف) فردا

ب) دیروز

ج) پریروز

د) خرداد

3-    اشک با چشم رابطه اش مثل رابطه ی :

الف) سیل و رود

ب) رود و دریا

ج) باران و دریا

د) باران و ابر

4-    تیر با گرما رابطه اش مثل رابطه :

الف) سال است به ماه

ب) شنبه با سه شنبه

ج) دی با سرما

د) فصل با سال

5-    رابطه هفته به یکشنبه مانند رابطه سال است به :

الف) روز

ب) ماه

ج) نوروز

د) اردیبهشت

6-    رابطه دایره به کره مثل:

الف) مربع است به مثلث

ب) مربع است به جعبه

ج) بالون است به هواپیما

د) چرخ است به پرتقال

7-    رابطه گوش به شنیدن مثل چشم است برای:

الف) دیدن

ب) فهمیدن

ج) عینک

د) کارکردن

8-    نسبت سراب به شراب مثل نسبت طاهر است به :

الف) ماهر

ب) ظاهر

ج) صابر

د) طایر

9-    تولد به مرگ مثل شروع است به :

الف) آغاز

ب) پایان

ج) زندگی

د) تولد

10-رابطه فیلم به بیننده مانند رابطه کتاب است ه :

الف) نویسنده

ب) خواننده

ج) شنونده

د) گوینده

پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ

پارمیس فان